Group SF4, State Key Laboratory for Surface Physics
Atomic-level Control and Quantum Effects of Low-dimensional Nanostructures
 

Group Members 

 

Faculties: Xucun Ma, Ke He, Lili Wang, Qingzhe Zhang

Adjunct Professor: Qikun Xue (Department of Physics, Tsinghua University)

Postdoc Researcher: Fangsen Li

Graduate Students: Xiao Feng, Wenhao Zhang, Zhi Li, Kang Li, Chenjia Tang, Huimin Zhang, Yunbo Ou,              Junping Peng, Meng Wang, Pang Wei, Jiaqi Guan, Caina Nie

Former Members: Weiwei Zhao, Yi Zhang, Yilin Wang, Yeping Jiang, Qingyan Wang, CuizuChang, Mu Chen