Faculty and Staff Members

           

 

 

 

 

 

Zexian Cao (曹则贤) 课题组长 

Professor (研究员,博士生导师) 

010-8264 9136

zxcao@iphy.ac.cn

 

 

 

 

 

 

                              

Nan Jiang (江南

010-8264 9131

jiangnan@iphy.ac.cn

 

 

Nianpeng Lu (鲁年鹏

(特聘研究员,博士生导师)

010-8264 9122

lunianpeng@iphy.ac.cn

 

 

Ailing Ji (纪爱玲

010-8264 9441

alji@iphy.ac.cn

 

 

Qiang Wang () 

010-8264 9090 

qwang@iphy.ac.cn

Lei Gao (高磊) 

010-8264 8094

gaolei00@iphy.ac.cn

 

 

 

       Research Assistant and Ph. D. Students   

       

 

 

               

Jinbing Zhang-张晋兵

jinbingzhang@iphy.ac.cn 

Tel.: 010-82640090

Address: M-537

 

                Xiangyu Lyu-吕翔宇 

lyuxy@iphy.ac.cn

 Tel.: 010-82640090

Address: M-537

 

             Yuqian Wang-王玉乾

           wangyuqian@iphy.ac.cn

              Tel.: 010-82648094

                 Address: M-704

 

                                             

 Chao Lu-陆超

luchao@iphy.ac.cn

Tel.: 010-82648094

Address: M-704

 

             Ming-Tong Zhu-祝明通

                mtzhu@iphy.ac.cn

                Tel.: 010-82648094

                 Address: M-704

 

                        Jin Liu-刘锦 

                  liujin@iphy.ac.cn

                  Tel.: 010-82648094

                   Address: M-704

 

 

           

               

         

 

Mengcheng Li-李梦成

Tel.: 010-82648094

Address: M-704

 

 

 

Pengyu Liu-刘鹏宇

Tel.: 010-82648094

Address: M-704

 

 

                 Lu Wang-王录

              Tel.: 010-82648094

                 Address: M-704

 

 

 

 

Jiayi Song-宋佳仪

songjiayi23@mails.ucas.ac.cn

 

 

 

 Huayu Tao-陶花语

taohuayutaohua@163.com

 

 

 

 

 

         Alumni

       

 

                Ji Ailing (纪爱玲)                       Ma Libo (马利波)                  Song Rui (宋蕊)

(Now) Associated Prof., 

IOP, CAS

 

 
 

Group Leader, The Leibniz 

Institute for Solid State 

and Materials Research 

Dresden (IFW)

 

 

Renmin U. 

 

                   Du Yun (杜允)                     Huang Rao (黄娆)                  Gao Lei (高磊)

Prof. Hangzhou Dianzi U.

 

 

 

Prof., Xiamen U.

 

 

 

                      IOP, CAS

 

 

             Zhang Liyan (张丽艳)               Liao Longguang (廖龙光)             Zhang Wenbin (张文彬)

     Researcher, Dalian U. Tech.

 

 

 

 

 

CAEP

 

 
 
           Lu Nianpeng (鲁年鹏)                   Yu Tongxu (于同旭)                   Xu Teng (许腾)

 

Associate Prof., IOP, CAS

 

 

 

        Postdoc in Fudan U.

 

 

      Postdoc in Tsinghua U.

 

 

Guiping Ji (纪桂萍)

Xiao Huang (黄晓)

Master student

Keyue Liang (梁可玥)

Undergraduate student

 

Postdoc in Tsinghua U.

 

 

CNIPA

 

 

Gradurate student

in Columbia U.

 

Xiao-Kun Chen(陈笑坤)

Zhan-Fen Chen(陈展奋