Ailing Ji Libo Ma

postdoctor in Hong Kong City University

 

postdoctor in Germany

 

Rui Song Yun Du

teacher in Renmin University of China

 

中国专利技术开发公司

 

Huang Rao Gao Lei

teacher in Xiamen University

 

 

 

Zhang Liyan Liao Longguang

Dalian University of Technology

 

 

 

Zhang Wenbin Lu Nianpeng